PRIVACYVERKLARING WWW.DAKAKKER.NL

HET BELANG VAN JE PRIVACY

Wij respecteren je privacy, ook als bezoeker van onze website dan wel als relatie of als klant en we begrijpen het belang van vertrouwelijkheid van de beveiliging van je persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan op welke wijze(n) wij je gegevens verwerken en wat je rechten en onze plichten daarbij zijn.

BEDOELING PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de wijze waar wij omgaan met je persoonsgegevens. Hierna geven wij aan hoe wij dit doen. Wij verwerken je gegevens conform Europese en Nederlandse wetgeving, waaronder specifiek de zogeheten GDPR (EU), waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 gebaseerd is.

WIE ZIJN WIJ

 • Wij zijn Stichting de Dakakker.
 • Wij zijn gevestigd aan de Schiekade 189 (unit 302) te 3013 BR Rotterdam.
 • Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61147133 .
 • Wij zijn bereikbaar per telefoon: 010-4656496.
 • Wij zijn ook bereikbaar per email: info@dakakker.nl.
 • Onze website betreft: www.dakakker.nl.

CONTEXT

Onze Stichting heeft als centraal om doel om van Rotterdam een natuur- en milieuvriendelijke stad te maken. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is. Hiervoor hebben wij tal van initiatieven opgezet en zijn wij in continuïteit actief om en deze initiatieven te verbeteren en om nieuwe, soortgelijke en innovatieve initiatieven toe te voegen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

Wij verwerken (alleen) algemene persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van onze bedrijfsvoering en doelstellingen. Deze gegevens betreffen voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, cookie-ID, contactgeschiedenis en surfgedrag. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

VERZAMELMOMENTEN EN DOELEN

Wij verzamelen persoonsgegevens van je voornamelijk op de volgende momenten:

 • Je data inzake directe ontmoetingen met je en bij onze dienstverlening aan je.
 • Je data inzake informatieverstrekking aan ons en door ons op enigerlei wijze en/of vorm.
 • Je data inzake uitnodigingen door derden waarmee wij samenwerken.
 • Je data inzake het gebruik van onze website in enige vorm.
 • Je data inzake onze compliance met relevante overheden en autoriteiten.
 • Je data inzake onze nieuwsbrieven, relationele services en eventuele klachtverwerking.

VERWERKINGSGRONDEN

Voor communicatie betreft het de informatie die je ons doet toekomen via email, berichten, vragen en/of contactformulieren. Deze communicatie jouwerzijds is de grondslag voor onze verwerking.

Voor onze nieuwsbrieven betreft het je wens inzake informatie, diensten, events en anderzijds. Je akkoord voor het ontvangen van onze nieuwsbrief is de grondslag van onze verwerking.

Bij gebruik van onze website slaat de server een bestand op met de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, datum en gegevensvolume. Voorts gebruiken wij de data om onze site te laten functioneren, voor juiste prestaties naar jou, onderhoud, controle op rechtmatigheid en voor veiligheid. Dit tezamen is de grondslag is voor onze verwerking van je gegevens.

BEWAKING EN KWALITEIT

We gebruiken je data alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of een verenigbaar doel. We voeren overigens ook geen geautomatiseerde besluitvorming/profilering in enige vorm uit. Voorts kunnen je gegevens worden gebruikt om onze eigen processen te verbeteren of voor  kwaliteitsonderzoek. Uitgangspunt is dat wij alsdan je persoonsgegevens anoniem verwerken.

BEELDMATERIALEN

Op onze website kunnen wij mogelijk foto’s en/of videomateriaal of anderzijds plaatsen die bij onze bedrijfsvoering passen. Dit op basis van de ideële doelstellingen van onze organisatie die zich niet richten op commerciële activiteiten of op het maken van winst. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op deze (bewegende) beelden of soortgelijk.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN

Onze dienstverlening maakt kan het soms noodzakelijk om sommige van je gegevens te delen met organisaties of personen die voor ons werkzaamheden verrichten of waar we mee samenwerken, zoals voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening alsmede onze ICT-systemen en/of ingeschakelde adviseurs.

VERDER DELEN VAN GEGEVENS

Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met andere partijen anders dan ons bedrijfsmodel vereist. Uiteraard staan wij wel informatie af aan overheden of autoriteiten indien daar een wettelijke plicht toe bestaat. Je gegevens kunnen alsdan eventueel ook naar een autoriteit buiten de Europese Unie worden overgedragen.

AANVRAGEN INFORMATIE EN EVENTUELE NIEUWSBRIEVEN

Je kunt je via onze website of aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dit gaat door middel van een zogenaamde “opt-in” waarin je je akkoord hiervoor geeft. De nieuwsbrieven bevatten informatie over onze diensten, evenementen, sociale media en innovaties. Afmelden voor de nieuwsbrief kun je via een email aan ons doen en wij zorgen voor je uitschrijving.

SOCIAL MEDIA EN LINKS

Wij maken, voor nu, gebruik van social media als Facebook. Twitter, Instagram en YouTube en onze website geeft directe links naar (deze) social media. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op de verzameling van gegevens door social media zelve en is deze verklaring niet van toepassing op de links die op onze website staan.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt, tenzij vanwege een wettelijke verplichting. In dat geval bewaren wij data conform die termijn(en). Eventuele boekhoudkundige data bewaren wij gedurende 7 jaar.
Brieven, mails, verzoeken, vragen, log-gegevens, en soortgelijk worden 12 maanden bewaard.

BEVEILIGING

Ter bescherming van je data hebben wij passende technische beveiligings- en organisatorische maatregelen getroffen om je data te beveiligen tegen verlies of oneigenlijke verwerking, diefstal, ongevallen, vernietiging of openbaarmaking. We gebruiken een firewall en hebben maatregelen als versleuteling om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot gegevens.

TOEGANG DATA IS BEPERKT

Je gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als ook technisch beveiligd zijn. Er wordt geregistreerd wie toegang heeft gehad tot gebruikersgegevens. Alleen medewerkers met autorisatie hebben toegang tot je data op basis van hun functieprofiel. Zij zijn en worden vooraf geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan, met geheimhoudingsplicht.

DATALEKKEN

Van tijd tot tijd voeren wij veiligheidscontroles uit om de veiligheid van je data te kunnen blijven waarborgen. Problemen die hieruit voortkomen worden zo snel mogelijk opgelost. In het geval van een data-lek dat leidt tot verlies of onrechtmatig gebruik van data, gebruiken wij procedures conform de AVG om het lek te beheersen en tijdig te melden bij de autoriteiten en bij jou.

VERWERKINGSREGISTERS

Wij houden registers bij zoals de wetgeving voorschrijft inzake het verwerken van je gegevens alsmede een logbestand van de activiteiten die plaatsvinden via onze website. Wij gebruiken de genoemde logbestanden tevens om de website goed te onderhouden en om eventueel misbruik te voorkomen dan wel te sanctioneren.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING EN KLACHTEN

Wij beschikken (thans) niet over een Functionaris Gegevensbescherming in onze organisatie. Uiteraard zijn wij (altijd) beschikbaar voor je vragen over gegevens of privacy. Het indienen van een eventuele klacht kun je altijd per mail (info@dakakker.nl) doen, of per brief, dan wel kun je een klacht deponeren bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

JE RECHTEN

Onder de privacywetgeving heb je een aantal (uitdrukkelijke) rechten waar wij je graag in deze privacyverklaring op wijzen. Je hebt het recht op:

 • Inzage, afschrift en portabiliteit: een overzicht van je informatie die wij verwerken.
 • Rectificatie: wij passen onjuiste persoonsgegevens aan.
 • Bezwaar: wij verwerken je data niet verder.
 • Beperking: wij verwerken je data tijdelijk niet.
 • Vergetelheid: we verwijderen dan je gegevens.
 • Overdraagbaarheid: je kunt ons verzoeken je gegevens over te dragen.
 • Intrekken toestemming: stopzetten specifieke verwerking.
 • Recht tot klagen: zier hiervoor.

VRAGEN EN VERZOEKEN

Wij beantwoorden uiteraard je vragen en je verzoeken, binnen een maand daarna, kosteloos.
Mocht de beantwoording of uitvoering meer tijd kosten, dan word je hierover binnen een maand geïnformeerd. Als wij om enige reden niet aan je vraag of verzoek kunnen voldoen zullen wij je binnen een maand informeren omtrent de wettelijke reden daarvoor, uiteraard kosteloos.

COOKIES

Wij maken thans gebruik van een bescheiden aantal analytische cookies. Zie hiervoor onze afzonderlijke Cookie Verklaring. Als dit in de toekomst wijzigt dan zullen wij daar aankondiging van doen en aan je melden en onze afzonderlijke cookie-verklaring op onze website aanpassen en zullen wij die toevoeging van de cookie-verklaring opnemen in onze nieuwsbrief.

BIJHOUDEN VAN JE GEGEVENS

Wij adviseren je stellig aan om je persoonsgegevens bij ons goed bij te houden te (laten) houden.
Mocht je verhuizen of indien er enige relevante wijziging van je gegevens aan de orde is, laat het ons dan weten zodat wij onze bestanden op orde kunnen brengen om je (ook dan) optimaal te kunnen bereiken en je van dienst te kunnen zijn.

COPYRIGHT

De tekst van deze onze privacyverklaring mag niet (geheel of deels) worden vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd, gebruikt of verspreid, om enige reden, op enigerlei wijze dan wel in enige vorm. Dit geldt zowel voor deze verklaring als op onze website dan wel deze verklaring in eventuele hard-copy.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

Ons privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt of als wij onze dienstverlening uitbreiden. Eventuele aanpassingen worden altijd via onze website bekend gemaakt en in voorkomende gevallen zullen wij je er ook op attenderen via email en/of nieuwsbrief. Wij adviseren je om regelmatig ons privacy beleid te bekijken.

TEN SLOTTE

Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel de data die wij persoonlijk van je ontvangen, als via onze website. Wij zijn van mening dat deze privacyverklaring is goed leesbaar en duidelijk is zoals de AVG voorschrijft. Als je vragen of opmerkingen hebt over je privacy, kun je te allen tijde contact met ons opnemen per brief, e-mail, telefoon of via onze website.

Rotterdam, 28 november 2022