PRIVACYVERKLARING WWW.DAKAKKER.NL


HET BELANG VAN JE PRIVACY

Wij respecteren je Privacy en begrijpen het belang van vertrouwelijkheid.
Wij verwerken je gegevens conform Europese en Nederlandse relevante wetgeving waaronder specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BEDOELING PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de wijze waar wij omgaan met je persoonsgegevens. Hierna geven wij aan hoe wij dit doen.

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn Stichting de Dakakker, gevestigd te Schiekade 189 (302), 3013 BR Rotterdam.
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61147133.
Wij zijn bereikbaar per telefoon: +31(10)4656496 en/of per email: info@dakakker.nl.
Onze website betreft www.dakakker.nl

ONZE CONTEXT
Onze Stichting heeft als doel om met elkaar een duurzame stad te doen groeien.
De DakAkker is de grootste openlucht-boerderij in Nederland en een van de grootste
in Europa. De DakAkker is een dakboerderij van 1000m2 bovenop het Schieblock in Rotterdam waar groenten, eetbare bloemen en fruit worden verbouwd en wordt getest.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ
Wij verwerken alleen algemene persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader
van onze bedrijfsvoering. Deze gegevens betreffen voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor nu en/of mogelijk in de toekomst, je voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, functie, IP-adres, social-ID, cookie-ID, contactgeschiedenis en surfgedrag. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

BEELDMATERIALEN
Op onze website kunnen wij mogelijk foto’s en/of videomateriaal plaatsen die bij onze bedrijfsvoering passen. Deze Privacyverklaring is ook van toepasing op deze beelden.

VERZAMELMOMENTEN EN DOELEN
Wij verzamelen persoonsgegevens van je voornamelijk op de volgende momenten:

  • Bij directe onmoetingen met je en bij dienstverlening aan je;
  • Door je informatieverstrekking aan ons op enigerlei wijze en/of vorm;
  • Via uitnodigingen door derden waarmee wij thans en in de toekomst samenwerken;
  • Bij een directe of doorgestuurde bezoek aan of berichten van onze website.

KWALITEITSBEWAKING
Voorts kunnen je gegevens worden gebruikt om onze eigen processen) te verbeteren.
Het is mogelijk dat we je gegevens gebruiken voor voor kwaliteitsonderzoek.
Uitgangspunt hierbij is dat wij alsdan steeds je persoonsgegevens anoniem verwerken.

WETTELIJKE PLICHTEN
Wij kunnen genoodzaakt zijn om gegevens te verzamelen die nodig zijn om wettelijke verplichtingen na te komen of om rechtmatige oproepen van instanties te voldoen.
Wij zullen uiteraard aan dat soort oproepen voldoen voor zover deze rechtmatig zijn.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
Onze dienstverlening maakt kan het noodzakelijk maken om sommige van je gegevens te delen met organisaties of personen die voor ons werkzaamheden verrichten of
waar we mee samenwerken, zoals voor het onderhoud en beheer van onze informatie-voorziening alsmede onze ICT-systemen en/of ingeschakelde adviseurs.

MET WELKE DERDEN WERKEN WIJ SAMEN
Stichting Rotterdams Milieu Centrum                : ondersteuning groene initiatieven

Gemeente Rotterdam                                            : project, beleid en financiën

Zus Architecten                                                      : ontwikkeling
Binder Daktuinen                                                  : uitvoering groenprojecten
Optigrün Benelux                                                   : dakbegroening

VERDER DELEN VAN GEGEVENS
Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met andere-derde partijen anders dan ons bedrijfsmodel vereist. Uiteraard staan wij wel informatie af aan autoriteiten indien daar een wettelijke plicht toe bestaat. Je gegevens kunnen alsdan (ook) naar een autoriteit buiten de Europese Unie worden overgedragen.

AANVRAGEN INFORMATIE EN EVENTUELE NIEUWSBRIEVEN
Onze website geeft je de mogelijkheid voor aanvragen voor informatie en in de toekomst wellicht de optie om je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven en anderzijds.
Alleen indien en nadat je hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft (via een opt-in) doen wij je de betreffende informatie inzake deze activiteiten toekomen.

UITSCHRIJVEN

Mocht je niet langer van onze eventuele digitale informatiebronnen gebruik wensen te maken, dan kun je ons een email doen toekomen en wij zorgen voor je uitschrijving.

SOCIAL MEDIA EN LINKS
Wij zullen in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van diverse social media en
onze website kan dan links naar (die) social media bevatten. Deze Privacyverklaring
is niet van toepassing op de verzameling van gegevens door die social media zelve. Voorts is deze verklaring niet van toepassing op de links die op onze website staan.

COOKIES
Wij kunnen gebruik maken van cookies om je gebruikerservaring van de website te verbeteren en om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Zie voor een verdere uiteenzetting inzake cookies onze cookieverklaring. Op dit moment maken wij (nog) geen gebruik van eigen (tracking-)cookies.
BEWAARTERMIJNEN
Wij verwerken je gegevens zolang niet langer dan dat daar een wettelijke grondslag voor is. Gegevens ten behoeve van onze dienstverlening houden wij aan zolang die daarvoor nodig zijn. Financiële gegevens moeten wettelijk zeven jaar worden bewaard.

BEVEILIGING
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens.

VERWERKINGSREGISTERS
Wij houden registers bij zoals de wetgeving deze voorschrijft inzake het verwerken van je gegevens alsmede een log van de activiteiten die plaatsvinden via onze website.
Wij gebruiken de genoemde logbestanden tevens om de website goed te onderhouden en om eventueel misbruik te voorkomen dan wel te sanctioneren.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Wij beschikken niet over een Functionaris Gegevensbescherming in onze organisatie. Uiteraard zijn wij wel altijd beschikbaar voor je vragen over gegevens of privacy.

JE RECHTEN
Onder de privacywetgeving heb je een aantal uitdrukkelijke rechten waar wij je graag  deze Privacyverklaring op wijzen. Je hebt recht op:

  • Inzage, afschrift en portabiliteit: overzicht van je informatie die wij verwerken;
  • Rectificatie: wij passen onjuiste persoonsgegevens aan;
  • Beperking en bezwaar: wij verwerken je beperkingen en bezwaren;
  • Overdraagbaarheid: je kunt ons verzoeken je gegevens over te dragen;
  • Intrekken toestemming en vergetelheid; wij verwijderen je gegevens op verzoek.

VRAGEN EN VERZOEKEN
Wij beantwoorden je vragen en verzoeken, binnen een maand daarna, kosteloos.
Mocht de beantwoording of uitvoering meer tijd kosten, dan word je hierover binnen een maand geïnformeerd. Als wij niet aan je verzoek kunnen voldoen zullen wij je binnen een maand informeren omtrent de wettelijke reden daarvoor, uiteraard kosteloos.

UP TO DATE HOUDEN VAN JE GEGEVENS
Wij moedigen je aan om je persoonsgevens bij ons up to date te (laten) houden.
Mocht je verhuizen of indien er enige relevante wijziging van je gegevens aan de orde is, laat het ons dan weten zodat wij onze bestanden op orde kunnen brengen om je ook dan optimaal te kunnen bereiken en je van dienst te kunnen zijn.

 

WETGEVING EN TOEZICHT
Deze Privacyverklaring betreft een update van bestaande privacyregels en is aldus gebaseerd op de Algemene Verordering Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 van
27 april 2016. Deze Europese Verordening wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd.
Het toezicht is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens, waar ook klachtrecht is.

COPYRIGHT PRIVACYVERKLARING
Onze/deze Privacyverklaring mag niet (geheel of deels) worden vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd, gebruikt of verspreid, om enige reden, op enigerlei wijze dan wel in enige vorm. Dit geldt zowel voor deze verklaring als op onze website dan wel deze verklaring in eventuele hardcopy.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID
Ons privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt of als
wij onze dienstverlening uitbreiden. Aanpassingen worden altijd via de website bekend gemaakt en in voorkomende gevallen zullen wij je er ook op attenderen via email en/of nieuwsbrief. Wij adviseren je om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

TEN SLOTTE
Wij menen dat deze Privacyverklaring helder en goed leesbaar is. Indien je nog vragen of opmerkingen inzake je privacy heeft, dan kunt je altijd contact met ons opnemen.

Rotterdam, 23 december 2020